Kovo mėn. 23 d. 18 val Kaune vyks LMSF ataskaitinis suvažiavimas. Kviečiame aktyviai dalyvauti

LMSF Tarybos sprendimu Nr. 18/02/23 patvirtinta LMSF eilinio ataskaitinio suvažiavimo (toliau-Suvažiavimo) data, laikas ir vieta. Informuojame, kad LMSF narių Suvažiavimas įvyks 2018 metų kovo 23 dieną (penktadienį)

Suvažiavimo vieta: Viešbučio „Best Western Santaka" „Arkos" konferencijų salė (J.Gruodžio g. 21 d. Kaunas)
Dalyvių registracijos pradžia: 17:20 val
Suvažiavimo pradžia:18:00 val

Suvažiavimo dienotvarkė:
1. LMSF prezidento įžanginis žodis
2. Procedūriniai klausimai:
2.1. Suvažiavimo pirmininko rinkimai
2.2. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai.
2.3. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
2.4. Dienotvarkės tvirtinimas
3. 2017 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas
4. Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2017 m.
5. 2017 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
6. 2018 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos pristatymas
7. Revizinės komisijos darbo reglamento tvirtinimas
8. LMSF įstatų papildymas, keitimas ir tvirtinimas
9. DAK komisijos atnaujinto darbo reglamento tvirtinimas
10. LMSF plento žiedinių lenktynių komisijos atšaukimas
11. LMSF plento žiedinių lenktynių komisijos rinkimai
12. 2018/2019 LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių be balso teisės mokesčių tvirtinimas.
13. Kiti klausimai:
13.1. LMSF Mototurizmo komisijos nario Lauryno Baltrūno prašymas atšaukti jį iš LMSF Mototurizmo komisijos narių. LMSF Mototurizmo komisijos nario rinkimai
13.2. LMSF registracijos adreso keitimas iš Basanavičiaus g.15, Vilnius į Sodo 175, Šiauliai

Remiantis LMSF Įstatų 7.13. punktu, Jei asociacijos nariai turi pastabų ir/ar pasiūlymų dėl suvažiavimo numatomos dienotvarkės ar sprendimų projektų, jie privalo šias pastabas ir/ar pasiūlymus pateikti LMSF sekretoriatui raštu ne vėliau kaip, 15 dienų iki suvažiavimo dienos , t.y. iki 2018-03-08
Remiantis LMSF Įstatų 7.14. punktu, Suvažiavimui pateikti papildomi klausimai yra svarstomi ir tvirtinami Tarybos posėdyje. Taryba, svarstydama pateiktus papildomus klausimus, gali jų neįtraukti į darbotvarkę, jeigu pateikti klausimai neatitinka šio Suvažiavimo kompetencijai priskiriamų klausimų arba šie klausimai nėra tinkamai parengti. Tokiu atveju Taryba privalo į Suvažiavimo medžiagą įtraukti gautus, tačiau neįtrauktus papildomus narių klausimus su jų neįtraukymo į darbotvarkę paaiškinimais. Tarybos patvirtinti papildomi klausimai įtraukiami į Suvažiavimo išankstinę darbotvarkę. Dėl Tarybos neįtrauktų į Suvažiavimo darbotvarkę klausimų galutinį nutarimą priima Suvažiavimas, tvirtindamas Suvažiavimo darbotvarkę.
Remiantis LMSF Įstatų 7.15. punktu, Suvažiavime LMSF narys gali būti atstovaujamas įgaliojant tik šio nario darbuotoją, dalyvį (narį) ar valdymo organo narį, pateikiant LMSF nario įgaliojimą arba balsavimo teisės perleidimo sutartį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Išsami informacija apie pasirengimą suvažiavimui bei su juo susijusi medžiaga bus paskelbta www.lmsf.lt tinklapyje, taip pat išsiųsta LMSF nariams jų nurodytais elektroniniais paštais LMSF įstatų numatyta tvarka.
Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi LMSF nariai, išskyrus LMSF neaktyviuosius narius, iki 2018 m. kovo 1 dienos sumokėję 2018 metų LMSF nario mokestį ir neturintys jokių skolų LMSF. Suvažiavimui priimant sprendimus, kiekvienas LMSF nariams atstovaujantis asmuo turi tiek balsų, keliems LMSF nariams jis atstovauja. Į suvažiavimą Svečių teisėmis kviečiami visi kandidatai į renkamus LMSF organus, valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai. Visi nariai ir svečiai, ketinantys dalyvauti suvažiavime turi iki 2018.03.16 užsiregistruoti el.paštu info@lmsf.lt
Norintys kandidatuoti į komisijos nario poziciją, savo CV su veiklos aprašymu bei kandidato pristatymą turi atsiųsti iki 2018.03.16 el.paštu info@lmsf.lt
Kvietimas į 2018 m. LMSF Suvažiavimą
Įgaliojimo pavyzdys 2018 m.
Forma kandidatui į komisiją

Partneriai